STATUT
Fundacji Wózkowicze
Tekst jednolity z dnia 15.03.2016 r.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja Wózkowicze zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez Agnieszkę Ewę Kubicką i Sebastiana Mankiewicza zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Dorotę Musiałkiewicz w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ul. Piekary nr 6/25 dnia 15.03.2016 roku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 o fundacjach (DzU 1991 nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym dla właściwego realizowania celów Fundacji może ona prowadzić swoją działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę, może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz stosować nazwę w innych obcych językach.

2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 4

1. Fundacja działa na rzecz ogółu społeczności.

2. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami. 3. Fundacja może tworzyć oddziały na terenie kraju i za granicą oraz inne jednostki organizacyjne służące realizacji celów statutowych. 4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, nagrodami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 5. Fundacja może być członkiem związków, stowarzyszeń i organizacji.

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5

I. Celami Fundacji są:

1. Zwiększanie świadomości i tolerancji wobec osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.

2. Działalność na rzecz integracji, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym szczególnie osób z niepełnosprawnościami.

3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, dyskryminacji oraz marginalizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami i środowisk szczególnie narażonych na marginalizację, izolację oraz wykluczenie społeczne.

4. Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób dorosłych, w tym seniorów, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie, potrzebujących pomocy oraz zwiększenie perspektyw ich rozwoju – fizycznego, psychicznego, zawodowego.

5. Rozwój i promocja kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ochrony zdrowia i wszechstronnej rekreacji oraz aktywizacja osób z niepełnosprawnościami, w szczególności osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, przez sport i aktywny tryb życia.

6. Minimalizacja barier w tym społecznych, architektonicznych, uniemożliwiających osobom z niepełnosprawnościami, głównie poruszających się na wózkach inwalidzkich, pełną partycypację w życiu osobistym, społecznym i zawodowym.

7. Udzielanie pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa w szczególności wśród osób z niepełnosprawnościami.

8. Promocja, upowszechnianie i organizacja wolontariatu. Kształtowanie postaw obywatelskich, pobudzanie aktywności społecznej.

9. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

10. Działalność na rzecz kultury i sztuki.

11. Promowanie i wspieranie aktywnych postaw, przedsiębiorczości w życiu społecznym i zawodowym oraz przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej.

12. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

13. Pobudzanie społecznie odpowiedzialnych zachowań w biznesie.

14. Wspieranie wymiany i integracji międzykulturowej.

15. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

16. Wspieranie i promocja działalności charytatywnej.

17. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

18. Promowanie postaw ekologicznych i ochrony środowiska.

II. Fundacja realizuje cele statutowe w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.

III. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

§ 6

Cele Fundacji realizowane są poprzez:

1. Organizowanie konferencji, kampanii, spotkań, sympozjów i prelekcji poruszających problematykę osób z niepełnosprawnościami, zwiększających świadomość w tym obszarze wśród społeczności lokalnej.

2. Organizowanie seminariów, warsztatów, konferencji, kampanii, wystaw, koncertów, kursów, szkoleń, spotkań, sympozjów i prelekcji dla osób indywidualnych i przedstawicieli podmiotów zainteresowanych działaniem na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich, lub tematem wykluczenia społecznego, integracji społecznej oraz integracji europejskiej.

3. Działanie na rzecz tworzenia warunków do pełnego i aktywnego udziału osób z niepełnosprawnościami, w tym dzieci i młodzieży, ich rodzin oraz osób z najbliższego otoczenia, w życiu społecznym i zawodowym.

4. Prowadzenie kursów, szkoleń, spotkań i prelekcji dotyczących rozwoju osobistego i zawodowego osób z niepełnosprawnościami.

5. Świadczenie pomocy osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności w zakresie informacyjnym, doradczym, rehabilitacyjnym, zawodowym, organizacyjnym, psychologicznym.

6. Zwiększenie dostępności sportu, rekreacji i turystyki, w tym turystyki kwalifikowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, szczególnie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

7. Organizowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki dla osób z niepełnosprawnościami, szczególnie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w tym z zakresu turystyki kwalifikowanej.

8. Wspieranie wszechstronnego rozwoju osób z niepełnosprawnościami w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym między innymi poprzez organizowanie zajęć artystycznych, sportowych, terapeutycznych.

9. Tworzenie dostępnej infrastruktury technicznej i społecznej dla osób z niepełnosprawnościami.

10. Występowanie jako głos doradczy/ekspercki przy różnego rodzaju inicjatywach wymagających konsultacji ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością, w szczególności osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

11. Włączanie wolontariuszy w realizację działań Fundacji i jej otoczenia.

12. Inicjowanie, tworzenie i wspieranie mechanizmów samopomocowych, zwiększanie aktywności, między innymi w formie grup wsparcia, klubów, centrów wolontariatu.

13. Promowanie, organizowanie i wspieranie aktywności w różnych formach, między innymi: organizowanie wystaw, konkursów, festiwali, zawodów, wycieczek, wyjazdów, wymian.

14. Organizowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki.

15. Zwiększenie dostępności kultury i sztuki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w szczególności do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

16. Wspieranie rozwoju partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

17. Współpracę z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej, sektorem gospodarczym, osobami indywidualnymi oraz środkami masowego przekazu.

18. Inicjowanie, organizowanie, uczestniczenie, wspieranie lub finansowanie inicjatyw edukacyjnych, naukowych oraz dotyczących przedsiębiorczości.

19. Budowanie warunków dla odpowiedzialnego biznesu w szczególności w formie szkoleń, sympozjów, konferencji, kampanii społecznych, wolontariatu pracowniczego.

20. Współpraca z organizacjami, instytucjami, nieformalnymi grupami inicjatywnymi o takich samych lub zbliżonych celach w Polsce i na świecie.

21. Nawiązywanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej w szczególności na rzecz wymiany dobrych praktyk, realizacji wspólnych projektów oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań, w tym w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami.

22. Inicjowanie i organizowanie imprez charytatywnych w celu zbierania funduszy na realizację celów statutowych.

23. Organizowanie seminariów, warsztatów motywacyjnych, konferencji, kampanii, wystaw, spotkań, sympozjów i prelekcji dotyczących profilaktyki chorób nowotworowych.

24. Inicjowanie, opracowywanie, wdrażanie, organizowanie, promowanie, wspieranie lub finansowanie imprez, rozwiązań i wydarzeń związanych z ekologią i ochroną środowiska.

25. Nawiązywanie i prowadzenie współpracy z placówkami oświatowymi, opiekuńczo-wychowawczymi, szkołami wyższymi przy tworzeniu, opracowywaniu i wspieraniu programów edukacyjnych i szkoleniowych.

26. Tworzenie, prowadzenie, wydawanie, dystrybuowanie, wspieranie i finansowanie informatorów, czasopism, książek, filmów, serwisów internetowych, publikacji multimedialnych, zgodnych z celami Fundacji.

27. Upowszechnianie wiedzy za pomocą nowoczesnych mediów, techniki informatycznej, telekomunikacyjnej i tzw. multimediów.

28. Świadczenie usług społecznych w interesie ogólnym.

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów w kwocie 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz składniki majątkowe nabyte w toku jej działania.

§ 9

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

1. darowizn, spadków, zapisów,

2. dotacji i subwencji osób prawnych,

3. konkursów grantowych,

4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

6. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

7. programów Unii Europejskiej i innych organizacji europejskich i międzynarodowych,

8. przychodów z działalności odpłatnej,

9. innych działań prawem dopuszczalnych

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

§ 11

1. Organem Fundacji jest Zarząd.

2. Zarząd składa się z 2 do 5 osób powoływanych na czas nieokreślony, w tym Prezesa i wiceprezesa Zarządu.

3. Na mocy statutu w skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzą Fundatorzy.

4. Członków Zarządu powołują i odwołują Fundatorzy jednomyślną uchwałą.

5. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, który spotyka się minimum raz na kwartał.

6. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

7. Zarząd podejmuje uchwały jednogłośnie, przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. W przypadku kwestii spornych decyduje głos Prezesa Zarządu.

8. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:

a. złożenia rezygnacji

b. śmierci

c. odwołania Członka Zarządu zgodnie z ust. 9 poniżej

d. upłynięcia kadencji.

9. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:

a. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

b. nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,

c. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,

d. zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej.

§ 12

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji.

2. Wszelkie umowy z Prezesem Zarządu muszą być podpisane przez innego z Członków Zarządu.

§ 13

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

c. realizacja celów statutowych,

d. sporządzanie planów pracy i budżetu,

e. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

f. zatrudnianie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami,

g. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji i członków Zarządu

h. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

i. uchwalanie regulaminów sprawowania zarządu majątkiem Fundacji,

j. występowanie z wnioskiem do Fundatora o wyrażenie zgody na przystąpienie Fundacji do innych podmiotów w charakterze członka lub połączenie Fundacji z innymi podmiotami.

2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 14

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składa każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 15

Zarząd fundacji może powołać Radę Programową, jako ciało doradcze. Zarząd Fundacji ustala regulamin jej działalności.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

1. Zmiana statutu nie może naruszać w istotny sposób celów realizowanych przez Fundację.

2. Zmian w statucie dokonują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 17

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 18

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy.

2. Likwidatora Fundacji wyznaczają Fundatorzy.

3. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele tożsame z celami Fundacji.

4. W wypadku śmierci Fundatorów przewidziane w niniejszym statucie kompetencje Fundatorów realizuje Rada fundacyjna złożona ze spadkobierców Fundatorów bądź wskazanych przez nich w testamencie osób.

5. W wypadku śmierci jednego z Fundatorów, jego kompetencje realizuje drugi Fundator lub osoba wskazana przez niego w testamencie.

 

 

Tworzymy świat dostępny dla wszystkich!